Jak rezerwować?

 

Regulamin


Regulamin portalu internetowego www.wakacyjnyrelax.pl

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Polski określają zasady funkcjonowania, warunki korzystania oraz prawa i obowiązki Użytkowników portalu internetowego www.wakacyjnyrelax.pl stanowiącego własność Biura Turystyki, Handlu i Usług ,,Relax" spółka cywilna z siedzibą w Jaworznie, ul.Grunwaldzka 58, NIP 632 000 73 14, REGON 276581715

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Portal www.wakacyjnyrelax.pl jest własnością Biura Turystyki, Handlu i Usług ,,Relax" z siedzibą w Jaworznie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  o działalności gospodarczej pod numerem 1441 oraz posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Śląskiego pod numerem 44.

 2. Portal www.wakacyjnyrelax.pl oferuje imprezy turystyczne oraz usługi około-turystyczne, oraz umożliwia złożenie zapytania wstępnego dotyczącego wybranej oferty. Złożenie zapytania wstępnego dotyczącego wybranej oferty możliwe jest także telefonicznie lub mailowo pod wskazany adres e-mail. Zakup usługi turystycznej możliwy jest bezpośrednio w biurze.

 3. Prezentowane na portalu wakacyjny relax materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 4. Podstawowe pojęcia oznaczają:

  • Organizator turystyki – przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych.

  • Agent turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o imprezę turystyczną na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

  • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

  • Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o imprezę turystyczną na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej, a zawarcie umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, oraz osoba, na rzecz której umowa została zawarta lub której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.

  • Impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

  • Zamówienie wstępne – wstępna zadeklarowana przez Klienta wola zawarcia umowy o imprezę turystyczną.

  • Rezerwacja wstępna – rezerwacja dokonana przez Klienta, wymagająca dodatkowego potwierdzenia Agenta lub Organizatora.

  • Rezerwacja stała – rezerwacja dokonana przez Klienta zawierająca potwierdzenie z systemu rezerwacyjnego Organizatora o zawarciu umowy.

  • Umowa – umowa o imprezę turystyczną zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem Turystyki za pośrednictwem Agenta.

  • Warunki uczestnictwa – dokument sporządzony przez Organizatora Turystyki określający prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora Turystyki w związku ze świadczeniem przez

   Organizatora usług turystycznych; Warunki uczestnictwa są integralną częścią Umowy o imprezę turystyczną.

  • 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  • Administratorem danych osobowych pozyskanych od Klienta:

   • na etapie poszukiwania i oferowania imprezy turystycznej, niezbędnych w celu promocji oferowanych usług w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jest Biuro Turystyki, Handlu i Usług w Jaworznie (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

   • w związku z zawarciem i realizacją umowy imprezy turystycznej jest Organizator turystyki.

   • w związku z zawarciem i realizacją umowy ubezpieczenia podróżnego jest Ubezpieczyciel, z którym zawarto umowę.

  • Biuro Turystyki ,,Relax"  przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia zawarcia i realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej z Organizatorem turystyki oraz umowy ubezpieczenia podróżnego z Ubezpieczycielem, oraz w celu opieki około-obsługowej i kontaktu w sprawach związanych z rezerwowaną imprezą turystyczną.

  • Biuro Turystyki ,,Relax"  przetwarza dane osobowe także w celu promocji oferowanych usług, jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie od Biura informacji handlowych, w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń zawartych umów o udział w imprezie turystycznej oraz umowy ubezpieczenia podróżnego, a także innych zawartych z Biurem Turystki ,,Relax" s.c umów. Przetwarzanie danych osobowych może się ponadto wiązać z ochroną praw Biura Turystyki ,,Relax" s.c i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Biuro Turystyki ,,Relax" działalności gospodarczej.

  • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wykonania umowy rezerwacji imprezy turystycznej.

  • Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na mocy usprawiedliwionego interesu Administratora danych lub do celów statystycznych, a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, oraz prawo do przenoszenia danych.

   Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są na Portalu Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies

  • 3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU WAKACYJNY RELAX

  • Użytkownik korzystając z portalu Wakacyjny Relax akceptuje warunki Regulaminu i ponosi pełną odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z portalu.

  • Użytkownik może korzystać z portalu tylko w imieniu własnym. Do korzystania w imieniu osoby trzeciej niezbędne jest zgodne z prawem pełnomocnictwo. W przypadku braku pełnomocnictwa lub jego przekroczenia Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki stąd wynikłe.

  • Posługiwanie się podczas korzystania z portalu fałszywym albo cudzym nazwiskiem lub danymi osobowymi stanowi przestępstwo karne i podlega odpowiedzialności karnej.

  • Dokonanie rezerwacji i zakup imprezy turystycznej lub innej usługi turystycznej albo około-turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Użytkownika warunków umowy rezerwacji / zakupu (w tym Warunków Uczestnictwa organizatora imprezy) oraz z zapoznaniem się i akceptacją postanowień Regulaminu.

  • Dokonując rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest podać dane osobowe zgodne z danymi w dokumencie tożsamości (paszport lub w dowód osobisty przy podróżach po krajach Unii Europejskiej). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z niezgodności danych osobowych zawartych w założonej rezerwacji.

  • Osoby wymienione w rezerwacji powinny posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym paszport, wymagane wizy oraz dokumenty określone przepisami państwa, przez które lub do którego odbywa się podróż.

  • Biuro Turystyki ,,Relax" s.c dokłada wszelkich starań, aby portal oraz dział obsługi Klienta funkcjonowały bez wad, usterek czy przerw, jednakże nie udziela gwarancji, że wady, usterki lub przerwy nie będą miały miejsca.

  • Biuro Turystyki ,,Relax" s.c nie udziela gwarancji, że prezentowane oferty oraz treści merytoryczne spełnią oczekiwania i potrzeby każdego Użytkownika.

  • 4. REZERWACJA IMPREZY TURYSTYCZNEJ

  • Rezerwacji imprezy turystycznej można dokonać

   1. poprzez internet korzystając z systemu rezerwacji

   2. telefonicznie w dziale obsługi Klienta (call center)

   3. osobiście w Biurze Turystyki ,,Relax" s.c w Jaworznie ul. Grunwaldzka 58

  • Biuro Turystyki ,,Relax" dba o bezpieczeństwo swoich użytkowników oraz rzetelność świadczonych usług, dlatego każda rezerwacja jest weryfikowana przez obsługę klienta pod względem terminu i dostępności miejsc, prawidłowo skalkulowanej ceny i jej składników, zakresu świadczeń objętych ceną zgodnie z warunkami uczestnictwa wybranego organizatora.
  • W przypadku rozbieżności w zakresie ceny, terminu, dostępności, świadczeń lub innych jej składników objętych ceną pomiędzy rezerwacją a danymi w systemie rezerwacyjnym organizatora,  informujemy o tym Klienta, i w zależności od decyzji albo anuluje rezerwację, albo dokonuje zmiany w rezerwacji i potwierdza, albo zakłada nową rezerwację. W przypadku braku zgody na zmianę warunków rezerwacji lub założenie nowej, anulacja jest bezkosztowa.

  • Po pozytywnej weryfikacji, Klient otrzyma Umowę oraz Warunki Uczestnictwa. Klient ma obowiązek sprawdzić poprawność swoich danych zapisanych w Umowie, oraz zapoznać się z zapisami Umowy oraz Warunkami Uczestnictwa.

  • Z chwilą podpisania i przesłania dokumentów do Biura rezerwacja uważana jest za złożoną.

  • Po otrzymaniu podpisanych dokumentów Biuro Turystyki ,,Relax" dokonuje rezerwacji w systemie organizatora. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez organizatora Umowa jest wiążąca dla obu Stron.

  • Szczegółowa procedura rezerwacji opisana jest na naszym portalu www.wakacyjnyrelax.pl w dziale „Jak rezerwować”. Ponadto na każde zapytania Użytkownika wszelkich informacji udziela pisemnie lub telefonicznie dział obsługi Klienta.

  • Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez organizatora zawarta zostaje umowa między Klientem a organizatorem.

  • 5. CENA, ZMIANY I ANULACJA IMPREZY TURYSTYCZNEJ

  • Cena imprezy turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie imprezy, w tym:

  • opłata za zakwaterowanie

  • opłata za transport (nie dotyczy imprezy z dojazdem własnym)

  • opłata za świadczenia dodatkowe zawarte w opisie imprezy

  • podatki

  • opłata paliwowa i lotniskowa (przy imprezie lotniczej)

  • inne opłaty zgodne z opisem imprezy

  •  Organizator imprezy turystycznej zastrzega sobie zawarte w Umowie Zgłoszenia (Umowie Rezerwacji) oraz Warunkach Uczestnictwa prawo do zmiany lub wycofania ze sprzedaży oferty już po dokonaniu rezerwacji. W przypadku anulacji imprezy turystycznej uczestnik otrzymuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

  •  Każdy organizator imprezy turystycznej zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy w sytuacjach przewidzianych prawem oraz wymienionych w Warunkach Uczestnictwa danego organizatora.

  • . Cena imprezy turystycznej nie może ulec zmianom w okresie 20 dni przed datą jej rozpoczęcia, nawet jeśli wyrażona jest w walucie obcej i podlega wynikającym z dziennego kursu danej waluty zmianom

  •  Ostateczna cena zarezerwowanej imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez Biuro Turystyki ,,Relax" s.c do chwili otrzymania przez nasze biuro potwierdzenia   dokonanej rezerwacji od organizatora imprezy turystycznej.

  •  Biuro Turystyki ,,Relax" s.c zastrzega sobie prawo za pełnym zwrotem wpłaconej kwoty, do anulowania rezerwacji w sytuacji, gdy na skutek wady lub usterki systemu   rezerwacyjnego zostały podana błędna cena, termin lub świadczenia zarezerwowanej imprezy turystycznej.

  • 6. FORMY PŁATNOŚCI ZA IMPREZY TURYSTYCZNE

  • Zgodnie z zapisami Umowy oraz Warunkami Uczestnictwa w zależności od organizatora oraz terminu od daty dokonania rezerwacji do daty rozpoczęcia imprezy turystycznej, płatności można dokonać w pełnej kwocie lub w formie zaliczki

  • Pełna zapłata wymagana jest najczęściej przy terminie krótszym niż 40 dni do daty wyjazdu / wylotu.

  • Zaliczka pobierana jest albo w określonej stałej kwocie za osobę, albo procentowo (średnio 30 %) od wartości imprezy. Przy wpłacie zaliczki pozostała część wymagana jest w jednej lub dwóch ratach, ostatnia najczęściej do 40 dni przed wylotem / wyjazdem.

  • Biuro Turystyki ,,Relax" s.c udostępnia następujące formy płatności:

  • Przelew  bankowy na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na konto Biuro Turystyki ,,Relax" s.c, 43-600 Jaworzno, Ul. Grunwaldzka 58 , Bank ING Bank Śląski o/ Jaworzno , Nr 86 1050 1302 1000 0008 0181 3825

  • Wpłata gotówkowa siedzibie biura,

  • Płatności należy dokonać w terminie wskazanym w dokumentach rezerwacji lub terminie w wskazanym przez biuro.

  • Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego lub przekazu pocztowego jest przestępstwem wyłudzenia i przekazane zostanie organom ścigania.

  •  7. FORMY ODBIORU DOKUMENTÓW

  • Biuro  dostarczy/wyda dokumenty podróżne na zakupioną imprezę turystyczną w zależności od organizatora

  • - drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail

  • - w siedzibie biura

  •    8. ZMIANA REZERWACJI PRZEZ KLIENTA

  • 1. W każdej rezerwacji imprezy turystycznej Klient może dokonać zmian, o ile przewidują to Umowa oraz Ogólne Warunki Uczestnictwa, a zmiana jest możliwa.

  • 2. Dokonanie zmiany może się wiązać z naliczeniem przez organizatora kosztów manipulacyjnych wysokości i zgodnie z Warunkami Uczestnictwa.

  • 3. Warunkiem skuteczności złożenia zmiany w imprezie turystycznej jest jej złożenie do Biura lub bezpośrednio do organizatora w formie pisemnej podpisanej przez osobę, która dokonała zakupu imprezy. Zmiany w imprezy turystycznej nie może dokonać jej uczestnik nie będący osoba zgłaszającą.

  • 9.WARUNKI REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

  • Użytkownik, który dokonał zakupu imprezy turystycznej, może z niej zrezygnować na zasadach zawartych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa organizatora imprezy turystycznej.

  • Rezygnacja z imprezy turystycznej może wiązać się z kosztami rezygnacji. Zasady oraz wysokość kosztów rezygnacji zawarte są w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa organizatora imprezy turystycznej.

  • Wysokość kosztów rezygnacji uzależniona jest także od faktu, czy podczas rezerwacji imprezy turystycznej zostało wykupione dodatkowe nieobowiązkowe ubezpieczenie od rezygnacji.

  • Warunkiem skuteczności rezygnacji z imprezy turystycznej jest jej złożenie do Biura w formie pisemnej podpisanej przez osobę, która dokonała zakupu imprezy. Rezygnacji z imprezy turystycznej nie może dokonać jej uczestnik nie będący osoba zgłaszającą.

  • 10.WARUNKI ANULOWANIA IMPREZY TURYSTYCZNEJ

  • Szczegółowe zasady i przypadki anulowania imprezy przez organizatora zawarte są w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa organizatora imprezy turystycznej.
  • Biuro Turystyki ,,Relax" s.c informuje Użytkownika, który dokonał rezerwacji, o anulowaniu imprezy turystycznej niezwłocznie pod wskazany adres e-mail lub telefonicznie pod wskazany numer telefonu. Biuro przypomina o konieczności podawania w danych do rezerwacji aktualnego adresu e-miał oraz aktualnego numeru telefonu.

  • Biuro Turystyki ,,Relax" s.c nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub anulowanie rezerwacji przez organizatora imprezy turystycznej.

  • 11. OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

  • Użytkownik w dowolnym momencie może skontaktować się z Biurem celem uzyskania informacji na temat zarezerwowanej lub zakupionej imprezy turystycznej. Biuro Turystyki ,,Relax" s.c zgodnie z ochrona danych osobowych nie udziela informacji osobom trzecim.

  • Najpóźniej na 24 godziny przed wylotem/wyjazdem Użytkownik, który dokonał zakupu imprezy turystycznej, powinien skontaktować się z Biurem, aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

  • Biuro Turystyki ,,Relax" s.c , na podstawie komunikatu od organizatora, każdorazowo informuje Użytkownika, który dokonał zakupu imprezy turystycznej i którego komunikat dotyczy, o wszelkich zmianach w rezerwacji imprezy turystycznej.

  • 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Biuro Turystyki ,,Relax" s.c rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe wg ustawy.

  • Biuro Turystyki ,,Relax" s.c nie ponosi odpowiedzialności za szkody osób korzystających z usług zakupionych w biurze a wynikające z występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  • Biuro Turystyki ,,Relax" s.c nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu wakacyjnyrelax.pl przez jego Użytkowników.

  • Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim Użytkownikom na portalu internetowym wakacyjnyrelax.pl. Biuro Turystyki ,,Relax" s.c zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po opublikowaniu go na powyższym portalu.

Polityka cookies

POLITYKA COOKIES

 1. Strona internetowa korzysta z plików cookies.
 2. Administrator to podmiot, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies i uzyskuje do nich dostęp.
 3. Cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe pliki tekstowe zapisywane jest na dysku urządzenia, na którym wyświetlono stronę i przeznaczone do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W plikach cookies nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  • dostosowania zawartości newslettera do preferencji Użytkownika
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach korzystania ze strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). 
  • Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych danych czy informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych danych czy informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 6. Użytkownik w ustawieniach przeglądarki internetowej może uzyskać informacje, w jaki sposób może zapobiec akceptowaniu nowych cookies przez przeglądarkę, w jaki sposób ustawić przeglądarkę, aby informowała o fakcie otrzymania nowych cookies oraz w jaki sposób można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 7. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies niektóre funkcje lub usługi strony internetowej, w szczególności wymagające logowania, mogą nie działać prawidłowo. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej.
 8. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców, oraz przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Polityka ochrony danych osobowych
  W Biurze Turystyki ,,Relax" oferujemy naszym Klientom wakacje na całym świecie. Ochrona danych osobowych jest ważną częścią naszej pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe naszych Klientów pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy poniżej zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w zakresie danych osobowych.
 2. Przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych
  Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako "RODO"). RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce.
 3. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Biuro Turystyki ,,Relax" Spółka cywilna z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Grunwaldzkiej 58. 
 4. Kontakt w sprawie danych osobowych
  We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności w zakresie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt na adres rezerwacje@wakacyjnyrelax.pl
 5. Cele przetwarzania danych osobowych
  Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Biuro Turystyki ,,Relax s.c przetwarza dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze na podstawie prawnej i zgodnie z prawem. Dane osobowe przetwarzamy celu:
  • wykonania usług świadczonych przez Biuro Turystyki ,,Relax" s.c  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy)
  • weryfikacji tożsamości Klienta, tzn. uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy)
  • przesyłania powiadomień e-mail zawierających informacje handlowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli uprzednio osoba wyraziła taką zgodę; art. 6 ust. 1 lit.  RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes)
  • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej , takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa)
  • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes)
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego)
  • analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes)
  • wykorzystywania cookies na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody)
  • zamieszczenia Państwa opinii o usługach i obiektach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody - w tym przypadku przyjmujemy, że zamieszczenie opinii jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych).
 6. Rodzaj przetwarzanych danych
  Dane jakie przetwarzamy to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu, numer rachunku bankowego (w przypadku zwrotu pieniędzy), nick (w celu zamieszczenia przez Państwo opinii). Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również dane z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), i są to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu. Ponadto w celu analitycznym mogą być przetwarzane data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, użyte filtry, podstrona, gdzie wypełniono formularze kontaktowe, oraz dane pozwalające na identyfikację urządzenia z którego Państwo korzystacie na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez Biuro Turystyki ,,Relax" s.c w Jaworznie.
 7. Odbiorcy danych osobowych
  Jak większość przedsiębiorców w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym w razie potrzeby przekazujemy Państwa dane osobowe współpracującym z nami podmiotom, którzy realizują usługi dla Biura Turystyki ,,Relax" s.c. .
 8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  W celu realizacji umowy zawartej z Biurem Turystyki ,,Relax" s.c  może się zdarzyć, że dane będą przekazywane do państwa trzeciego poza EOG, w którym to państwie dane mogą być chronione w mniejszym stopniu niż na terenie EOG. Niemniej za każdym razem przekazywanie będzie odbywać się w sposób kontrolowany i bezpieczny, i tylko w stopniu minimalnym prawnie dozwolonym. Szczegółowy wykaz stopnia ochrony w poszczególnych państwach możecie Państwo sprawdzić na stronie https://giodo.gov.pl/.
 9. Czas przechowywania/przetwarzania danych osobowych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO dane osobowe będą przechowywanie / przetwarzane przez okres, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Poniżej poszczególne okresy przetwarzania danych osobowych:
  • w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczących usług turystycznych przez okres trwania umowy
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres 3 lat lub 10 lat (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami)
  • w celu spełnienia obowiązków z prawa podatkowego przez okres 5 lat
  • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat
  • do celów analitycznych, wykorzystania cookies oraz administrowania stroną internetową do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż 3 lata
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat
 10. Uprawnienia podmiotów danych
  Szanujemy Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. Proszę mieć jednak na uwadze, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, co oznacza, że w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem - gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna - odmówić ich spełnienia. Prawa, które Państwu przysługują:
  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania (art. 15 i 16 Rozporządzenia),
  • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
  • prawo do usunięcia danych przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach (art. 17 Rozporządzenia)
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
  • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części lub wszystkich usług w ramach umowy, i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
  • prawo do cofnięcia zgody, w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia). W takim przypadku prosimy wysłać do nas e-mail na adres rezerwacje@wakacyjnyrelax.pl.
  • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
 11. Wymóg podania danych osobowych
  Dane od Państwa pozyskujemy podczas rezerwacji usługi. W przypadku, gdy rezerwacja nie jest dokonywana osobiście, mogą zostać pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług dla Państwa. Dane osobowe możemy także pozyskać za pomocą formularzy kontaktowych lub specjalnych aplikacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z oferowanych przez nas usług.
 12. Postanowienia końcowe
  Polityka ochrony danych wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku. Będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach w polityce prywatności, które mogą wynikać z nowych przepisów w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych, lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług Biura Turystyki ,,Relax s.c , poprzez aktualizację polityki prywatności na stronie internetowej.

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500